Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/plugins/seo-ultimate/modules/class.su-module.php on line 1191
Regulamin Tu-Serce | Klinikapoznan.pl

Regulamin TUSerce

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej
TU-Serce przeznaczonej na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym iOS, Android (dalej:
Aplikacja”).
2. Regulamin o którym mowa w punkcie powyżej jest regulaminem w rozumieniu art. 8
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1422).
3.Aplikacja TU-Serce jest aplikacją mobilna stworzona dla Pacjentów Poznańskiej Kliniki
Serca w Poznaniu.
4.Wszelkie prawa do aplikacji posiada Poznańska Klinika Serca sp. Zoo s.k. Wszelkie zawarte
w niej materiały i informacje, elementy graficzne, znaki towarowe, stanowią przedmiot praw
wyłącznych Operatora lub jego partnerów biznesowych.
5.Znak ” TU-serce” jest znakiem zastrzeżonym.
6.Aplikację można pobrać korzystając z internetowego sklepu:
a. App Store (dla systemu iOS),
b. Google Play (dla systemu Android).
6.Pobranie aplikacji jak i korzystanie z oferowanych za jej pośrednictwem usług jest bezpłatne.
7.Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z
Aplikacji pokrywają jej użytkownicy we własnym zakresie na podstawie umów zawartych z
Operatorami telekomunikacyjnymi lub innym dostawcą Internetu. Operator nie ponosi
odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych
niezbędnego do korzystania z Aplikacji. Operator zaleca użytkownikom Aplikacji korzystanie
z aplikacji lub funkcji systemu operacyjnego polegających na pomiarze przesyłanych danych.
8.Aplikacja pozwala na dostęp do wyników badań i konsultacji online.
9. Aplikacja pozwala na całodobowy dostęp do lekarza dla Pacjentów Poznańskiej Kliniki
Serca.
10.Aplikacja ma promować zdrowy styl życia wśród Pacjentów.
11.Aplikacja pozwala na kontrole postępów leczenia.
12.Dane chorych są chronione indywidualnym hasłem.
13.Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z
obowiązującym prawem, Regulaminem i regulaminami sklepów z których Aplikacja została
pobrana, a także z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z
sieci Internet i aplikacji mobilnych.
14.Operator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji,
zapewniając poprawność jej działania. Operator nie gwarantuje jednak stałej dostępności
wszystkich funkcjonalności Aplikacji, jak również ich bezbłędnego działania.
15.Użytkownik korzysta z Aplikacji dobrowolnie, na własną odpowiedzialność – w tym m.in.
Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, utracone korzyści będące skutkiem
naruszania przez użytkowników praw osób trzecich, a takze szkody, utracone korzyści
powstałe w następstwie zakłóceń dostępności wszystkich lub poszczególnych funkcjonalności
Aplikacji.
16. Operator nie bierze również odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w
systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia mobilne użytkowników, a
które uniemożliwiają lub ograniczają użytkownikom korzystanie z Aplikacji i oferowanych za
jej pośrednictwem usług.
17. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji, w
szczególności wówczas, gdy nie zaakceptują zmian wprowadzonych w niniejszym
Regulaminie, Polityce Prywatności lub modyfikacji Aplikacji. Zaprzestanie korzystania z
Aplikacji wymaga jej usunięcia z urządzenia mobilnego.
18. W przypadku stwierdzenia, że użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub
Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w
usprawiedliwiony interes Operatora a w szczególności ich dobre imię, Operator może podjąć
wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez
użytkownika z Aplikacji i świadczonych za jej pośrednictwem usług.
19. Operator zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym czasie i z dowolnych przyczyn
działalności Aplikacji, a także prawo zmiany, wycofania lub dodania nowych usług
świadczonych za jej pośrednictwem.
20. Poznanska Klinika Serca sp zoo s.k. dba o bezpieczeństwo udostępnianych nam danych
osobowych, w szczególności przed dostępem osób niepożądanych.
21. Poznanska Klinika Serca sp zoo AK zapewnia wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom
realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182), w szczególności prawo wglądu do własnych danych
osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia
sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.
22. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia skorzystanie z
aplikacji mobilnej TU-serce.
23.Wszelkie reklamacje związane z działalnością Aplikacji oraz ze świadczeniem za jej
pośrednictwem usług, a także pytania dotyczące korzystania z Aplikacji należy kierować do
Operatora na adres poczty elektronicznej …….
24.Reklamacja powinna zawierać w swej treści: nazwę i model urządzenia mobilnego,
aktualną wersję systemu teleinformatycznego zainstalowanego na urządzeniu, dokładny opis i
powód reklamacji. Ponadto reklamacja może zawierać nick użytkownika.
25.W terminie 20 dni roboczych od dnia jej otrzymania Operator rozpatruje reklamację oraz
informuje użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W
sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Operator
zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do użytkownika o jej uzupełnienie. Czas
udzielania dodatkowych wyjaśnień przez użytkownika przedłuża okres rozpatrywania
reklamacji.
26.Poznanska Klinika Serca z siedziba przy ulicy Chwaliszewo 72a/1 w Poznaniu pozostaje
administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.
27.Dane osobowe zbierane są w celu świadczenia usługi Newsletter, w związku z którą Neptis
S.A. pozyskuje od osób zainteresowanych adresy poczty elektronicznej. Newsletter stanowi
integralną cześć aplikacji, automatycznie proponowanej użytkownikowi.
28.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.