EKG wysiłkowe / Próba wysiłkowa

Badanie próby wysiłkowej zwanej badaniem ergometrycznym stanowi test oceniający zależność pomiędzy zwiększającym się wysiłkiem fizycznym a  towarzyszącymi zmianami zapisu czynności elektrycznej serca.
Założenia badania opierają się na zwiększonym zapotrzebowaniu mięśnia sercowego na tlen podczas wysiłku. Wraz z jego narastaniem w przypadku obecności choroby niedokrwiennej serca (miażdżycy tętnic wieńcowych) dochodzi do wystąpienia zmian elektrokardiograficznych informujących o postępującym niedokrwieniu mięśnia sercowego.
Podczas testu, zobowiązując pacjenta do zwiększonej pracy na ruchomej bieżni, przy jednoczesnym monitorowaniu zapisu EKG i regularnej kontroli ciśnienia tętniczego krwi, można ocenić wydolność serca.
Badanie próby wysiłkowej stanowi też część diagnostyki zaburzeń rytmu serca.
Należy podkreślić, iż test ten jest również  wykorzystywany do rehabilitacji chorych.
Wskazania do przeprowadzenia badania próby wysiłkowej obejmują:
 • diagnostykę bólów w klatce piersiowej. Jest to badanie prowokacyjne, stąd musi być poprzedzone badanie obrazowym – echokardiograficznym.
 • część diagnostyki zmian w zapisie ekg, jeśli zmiany te opisywane są jako niespecyficzne.
 • stanowi składową oceny zaawansowania choroby niedokrwiennej serca.
 • pozwala na kwalifikacja chorych do badań wysokospecjalistycznych (rezonans serca) lub inwazyjnych jak koronarografia
 • badanie ergometryczne pozwala oceniać postępy kolejnych etapów rehabilitacji po zawale serca
 • w wybranych przypadkach jest niezbędną częścią diagnostyki zaburzeń rytmu serca.
 • pozwala na ocenę skuteczności leczenia chorób serca.
 • u sportowców lub osób czynnie uprawiających sport znalazło zastosowanie w ocenie wydolności fizycznej.
Badanie to ZAWSZE przeprowadzane jest pod nadzorem lekarza i w pełnym zabezpieczeniu farmakologiczno-resustytacyjnym!
 

Przydatne informacje dla pacjenta

Przed próbą wysiłkową pacjent/pacjentka nie powinien palić papierosów, pić mocnej kawy czy herbaty.

 

Badanie próby wysiłkowej jest badaniem diagnostycznym pozwalającym na ocenę elektrokardiograficzną serca podczas i po wysiłku. Ze względu na swoja prostotę pozostaje jednym z podstawowych badań w diagnostyce chorób serca.

Badanie wykonuje się u osób:

 • z podejrzeniem choroby niedokrwiennej serca lub u chorych z już rozpoznaną chorobą miażdżycową tętnic wieńcowych (szczególnie po zabiegach angioplastyki (implantacji stentów) jaki po operacjach rewaskularyzacji bezpośredniej mięśnia sercowego zwanej potocznie baj-passami
 • z zaburzeniami rytmu serca
 • sportowców lub osób czynnie uprawiających sport.

Badanie to nie tylko pozwala ocenić stopień zaawansowania choroby miażdżycowej ale również nadzorować jej progresję i określać możliwe obciążenie fizyczne u osób z wywiadem z kardiologiem.

Badanie jest przydatne w ocenie przyczyn zaburzeń rytmu serca.

U osób regularnie korzystających z aktywności fizycznej pozwala ocenić ich wydolność.

 

W Poznańskiej Klinice Serca badanie to wykonywane jest przez specjalnie wytypowana grupę lekarzy do jego wykonywania i oceny. Lekarze ci stanowią część zespołu heart teamu (zespołu sercowego) diagnozującego i leczącego lub nadzorującego Państwa Serca. W Poznańskiej Klinice Serca wierzymy, że praca zespołowa, oparta na grupie specjalistów jest kluczem do sukcesu diagnostycznego i stanowi przejaw spełnienia najwyższych standardów leczenia Naszych Pacjentów.

 

Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne w zaleceniach, które opublikowano w roku 2013, zaleca jego zastosowanie celem diagnostyki choroby niedokrwiennej serca w przypadku występowania objawów w postaci bólów w klatce, czy duszności (poziom rekomendacji: 1B).

Zaleca również kontrolne badania próby wysiłkowej podczas leczenia choroby niedokrwiennej serca dla oceny skuteczności terapii (poziom rekomendacji: 2aC).

Głównymi zmianami w badaniu EKG wysiłkowego, będącymi zmianami diagnostycznymi, jest obniżenie segmentu ST o przynajmniej ≥ 0.1mV i utrzymujące się przez przynajmniej 0.06–0.08s w jednym lub większej ilości odprowadzeń przedsercowych.

Należy podkreślić, że u aż 15% chorych zmiany odcinka ST ujawniają się dopiero w okresie wypoczynku, po wykonanym wysiłku.

Badanie próby wysiłkowej (ergometryczne) pozwala ocenić również:

 • odpowiedź serca na wysiłek oceniając częstotliwość rytu serca
 • ocenić zaburzenia rytmu występujące podczas lub po wysiłku
 • ocenić zmiany ciśnienia tętniczego podczas i po wysiłku
 • ocenić wydolność ogólną serca.

Spośród wyników wielu meta-analiz oraz dostępnych publikacji należy przyjąć, iż dodatni wynik badania próby wysiłkowej, wskazuje na istotne (>50%) zwężenie tętnicy/tętnic wieńcowych z 68% czułością and 77% swoistością.

Badanie próby wysiłkowej (ergometryczne) jest niediagnostyczne w przypadkach:

 • bloku lewej odnogi pęczka Hisa
 • chorych z implantowanym stymulatorem
 • zespołem WPW (ang. Wolff-Parkinson-White syndrome).